Skip to content

Kosten en vergoeding

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 voert de zorgverzekeraar het zogenaamde zorgprestatiemodel in. Er verandert daarmee voor u niets aan de zorg die u krijgt, maar wel aan de manier waarop die in rekening wordt gebracht. In het zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen als losse zorgprestaties afgerekend. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.  U krijgt maandelijks een factuur met een overzicht van alle geleverde prestaties. Meer informatie over het zorgprestatiemodel is hier te vinden.

Zorgvraagtypering

In het zorgprestatiemodel legt de zorgverlener het zorgvraagtype vast. Deze wordt ook op de rekening vermeld. In geval u er bezwaart tegen heeft, dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose via de declaratie onder ogen krijgt, kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar door een privacyverklaring in te vullen. 

Tarieven

De tarieven voor de diagnostiek en behandeling voor GB-GGZ en G-GGZ zijn conform de vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

NZA tarieven Psychotherapeut in kwaliteitsstatuut sectie II (Wet BIG artikel 3) 

Betalingsvoorwaarden PSY-M.Y. 

Artikel 1 
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de behandelaar en de cliënt.
Artikel 2 
Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar resultaat.
Artikel 3
Annuleren van de afspraak kan via telefoon, voicemail of email. Wanneer de afspraak niet uiterlijk 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd, is behandelaar gerechtigd om deel van het tarief bij de cliënt in rekening te brengen (ook in situaties van overmacht). Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Voor deze No Show zal 50 euro (enkele sessie) in rekening gebracht worden. 
Artikel 4
De door de behandelaar aan client gedeclareerde kosten voor onderzoek en/of behandeling dienen door de client binnen 15 dagen na de datum vermeld op de factuur te zijn betaald.
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 15 dagen na de factuurdatum heeft voldaan, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is de cliënt, met ingang van de dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang de cliënt in gebreke blijft en niet aan zijn/haar wettelijke verplichtingen voldoet.
Artikel 5
Bij niet betaling binnen 15 dagen na factuurdatum wordt aan de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. Voldoet de cliënt niet aan zijn/haar verplichtingen, dan volgt een laatste schriftelijke aanmaning. Vervolgens zal na overschrijding van de genoemde termijn in deze laatste aanmaning geconcludeerd worden dat er een in gebreke stelling is en zal een incassobureau ingeschakeld worden.
Artikel 6
Is de cliënt in gebreke met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen ten laste van de cliënt. 
Artikel 7
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn / haar betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Geen contract

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en werkt dus contractvrij.

Vergoeding door zorgverzekeraar

De vergoeding hangt af van het polistype.

  •  Wanneer u een zuivere restitutiepolis heeft, wordt uw behandeling volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Bij een naturapolis ligt de vergoeding die u kunt krijgen tussen de 60% en 80%. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar naar de hoogte van de vergoeding, zodat u weet waar u aan toe bent.
  • Wanneer u kiest voor zorg door mijn praktijk, krijgt u per maand een factuur toegezonden. Daarbij wordt het wettelijk vastgestelde tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangehouden. U bent verantwoordelijk voor de betaling hiervan.
  • U kunt deze factuur vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het gedeelte van de factuur dat niet vergoed wordt, dient u zelf te betalen. Laat uzelf vooraf goed informeren door uw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding zodat u niet voor verrassingen komt te staan.                                  

Eigen risico

Wanneer u in behandeling komt, wordt eerst uw eigen risico aangesproken (in 2024 is dat minimaal € 385,-). 

Wat wordt niet vergoed?

Een aantal vormen van zorg of behandeling komt niet (meer) in aanmerkingen voor vergoeding vanuit de basisverzekering zoals bijvoorbeeld: behandeling van relatieproblemen, problemen met betrekking tot rouw, problemen op het werk of andere specifieke aanpassingsstoornissen. Wanneer u toch in aanmerking wilt komen voor een behandeling op deze gebieden, dan dient u de kosten hiervan zelf te betalen. De kosten worden per maand of na ieder consult bij u in rekening gebracht. De betalingstermijn voor de nota is 14 dagen.

Betaling door uzelf

U kunt er ook voor kiezen om de behandeling helemaal zelf te betalen. Er is dan geen inmenging van de zorgverzekeraar. U hoeft dan ook geen eigen risico te betalen.

Annulering

Een gemaakte afspraak kunt u, per telefoon of mail, kosteloos afzeggen tot 24 uur voor het tijdstip van de afspraak. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden verzet of geannuleerd, zullen voor een deel in rekening gebracht worden. Dit komt neer op een bedrag van € 50,-. Deze rekening voor het niet nagekomen afspraken kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Supervisie en leertherapie

De kosten voor leertherapie en supervisie bedragen € 120,00 per klokuur: 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.

Coaching en consultatie

Voor tarieven van coaching en consultatie kunt u contact opnemen.